Mae gan Ysgol Gymraeg Gwenllian ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion. Mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy gynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.


Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu y Sir, i sôn am y mater wrth y Swyddog Diogelu Plant.


Gall Swyddog Diogelu'r ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y
trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.


Ar adegau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.


Mae’r ysgol yn dilyn Protocol Sir Gaerfyrddin a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Sir.


Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mr Adam Barnett

Dirprwy Swyddogion Diogelu ac
Amddiffyn Plant Dynodedig : 
Mrs Elen Thomas

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant :  Mrs Bev. A Owen, Mrs Rh Rees-Jones

 

Polisi Amddiffyn Plant Ysgol Gymraeg Gwenllian