Prydau ysgol am ddim

Dim ond plant y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau canlynol sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim. Mae gan blant sy'n derbyn un o'r budd-daliadau eu hunain hefyd hawl i gael prydau ysgol am ddim:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Plant, ond HEB dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eu haelwyd (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 (o'r 6ed Ebrill 2014) oni bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Cynhwysol

 

Cliciwch ar y linc isod:

 

Prydau Ysgol am Ddim